Scarlet Pena

ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ประธานคณะกรรมการ มยส.

Scarlet Pena

ผศ.ปิยะ กิจถาวร

รองประธานคณะกรรมการ มยส.

Scarlet Pena

รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล

รองประธานคณะกรรมการ มยส.

Scarlet Pena

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

เลขานุการ

Scarlet Pena

ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย

เหรัญญิก

Scarlet Pena

คุณหะยีอับดุลรอชัค อาลี

กรรมการ

Scarlet Pena

คุณโสภณ สุภาพงษ์

กรรมการ

Scarlet Pena

นพ.อนุนต์ สุไลมาน

กรรมการ

Scarlet Pena

คุณมัธยัม สาเม๊าะ

กรรมการ

Scarlet Pena

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา

กรรมการ