เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เป็นองค์กรในรูปแบบมูลนิธิ ที่บริหารจัดการโดยคณะบุคคลที่มีความโปร่งใส และมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในกระเด็นของการเยียวยาในพื้นที่ และสามารถส่งต่อความต้องการการช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดชายแดนใต้

สู่การเยียวยาที่ยั่งยืน สร้างสมานฉันท์และสันติสุข

วัตถุประสงค์

ภารกิจที่สำคัญยิ่ง คือ การเยียวยาผู้ประสบเหตุความไม่สงบให้ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียให้น้อยที่สุด ช่วยให้เขาสามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้ โดยมีกำลังในการปรับตัวต่อสู้จัดการกับอุปสรรคประการ

อ่านต่อ

1. แหล่งทุนและประสานงาน

เป็นแหล่งระดมทุมและประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ

2. สนับสนุนกิจกรรม

สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์และความเข้มแข็งแก่คนในท้องถิ่น

3. สนับสนุนวิจัย

สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยหรืองานวิชาการด้านการเยียวยาและความสมานฉันท์

4. สื่อสารเพื่อความเข้าใจ

สื่อสารสาธารณะเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการวางนโยบายที่ถูกต้อง

Donation

ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ ฯ

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินได้ โดยโอนเข้าบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้... ได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 565-4-324694
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้