มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

Deep South Relief and Reconciliation Foundation (DSRR)

ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 08 3397 220
โทรสาร 0 7445 5150
E-mail dsrrfoundation@gmail.com
Website https://dsrrfoundation.org