บทความเยียวยา

บทความ
1 กิจกรรม ร่วมละศีลอดและเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้
2 กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
3 กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
4 คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
5 มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
6 มูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนด้านการศึกษาของ มยส.
7 การบริจาคอุปกรณ์กีฬา บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
8 นางสาวนาวารีดิง ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สร้างผนังด้านหลังบ้าน
9 สนับสนุนอุปกรณ์จักรเย็บผ้า น.ส.นูรีซัน ดอเลาะ
10 มยส. สนับสนุนทุนอาชีพกลุ่มเยาวชนบ้านบาลูกา ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
11 เดะเม๊าะ ‘ฮาลีเมาะ มะดือเระ’ บอกเล่าความภาคภูมิใจจากประสบการณ์งานเยียวยา
12 น้องธนพล แสงสุรี แห่งหนองจิก คนเก่ง หัวใจแกร่ง
13 ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานเรื่อง “ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย”
14 อีกหนึ่งบุคคลสำคัญ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)
15 ก๊ะนี หญิงนักสู้ชีวิตแห่งปูยุค

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560