มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

"อีกหนึ่งความตั้งใจ...ที่อยากให้สังคมสงบสุข" (2)

                                                        

           แม้ว่าอาจารย์ธาดาจะป่วยด้วยโรคมะเร็งและเสียชีวิตลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่อุดมการณ์และความตั้งใจของอาจารย์ธาดา ยิบอินซอย ยังคงได้รับการสานต่ออย่างแข็งขัน โดย “มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้” ซึ่งเป็นองค์กรที่รับสานต่องานของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ได้ตั้งกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติขึ้นและได้ดำเนินการมา ๕ ปี จนได้ยุติการดำเนินการลงเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

           นับตั้งแต่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และสถานการณ์มีความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีแนวโน้มที่จะสงบโดยง่าย ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่นั้น ไม่เฉพาะความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงความระแวงกันเองในชุมชน ความหวาดกลัว ความไม่มั่นใจต่อความปลอดภัย รวมทั้งมิติของการอยู่ร่วมกันและความสมานฉันท์ระหว่างวัฒนธรรมนั้นลดน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วง การแก้ปัญหาแต่เพียงลำพังภาครัฐนั้น ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาอันซับซ้อนและร้าวลึก การมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาของทุกภาคส่วนคือความหวังของการเก็บเล็กผสมน้อย เพื่อการสานพลังแห่งความสมานฉันท์ในชุมชนให้กลับคืนมา คือหนทางที่สำคัญสู่สันติภาพในอนาคต

           มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ได้กำหนดทิศทางของการทำงานไว้ที่จุดเน้น ๔ ประการ คือ ๑. การเยียวยาและการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและคนด้อยโอกาสในพื้นที่  ๒. การสร้างความสมานฉันท์ในระดับชุมชน ๓. การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการที่ตอบโจทย์ของพื้นที่ และ ๔. การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ชายแดนใต้

           มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ใช้กระบวนทัศน์การทำงานเป็นเครือข่าย ด้วยการเชื่อมประสานพลังของเครือข่ายที่มีในพื้นที่เพื่อร่วมดูแลผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ด้วยความเชื่อมั่นว่า เมื่อเครือข่ายในพื้นที่หรือชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของภารกิจและเป็นส่วนสำคัญของการปฏิบัติการ โดยที่มูลนิธิฯเป็นเพียงกลไกสนับสนุนแล้ว โอกาสของความยั่งยืนและปัญหาชายแดนใต้อันซับซ้อน จะได้รับการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ และเป็นแสงดาวแห่งความหวังของสันติภาพในท่ามกลางรัตติกาลอันมืดมิด เมื่อแสงดาวสว่างไสวไปทั้งท้องฟ้า สันติสมานฉันท์ในพื้นที่ชายแดนใต้ก็จะใกล้ความจริงในไม่ช้า

           มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้จึงอาสามาเพื่อทำภารกิจนี้อย่างมุ่งมั่น อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของมูลนิธิฯ และสันติภาคในพื้นที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้

 


โพสเมื่อ : 2018-08-06 อ่าน : 79

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags