มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้

"อีกหนึ่งความตั้งใจ...ที่อยากให้สังคมสงบสุข"


                                                     

          ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)  อาจารย์ธาดาเป็นคนที่มีชีวิตเรียบง่าย แต่ความตั้งใจที่สูงส่ง เป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ธาดามีความสนใจและเป็นห่วงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างยิ่ง เมื่อเริ่มเกิดเหตุการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ อาจารย์ธาดามีความเป็นห่วงลูกศิษย์คือแพทย์ที่ทำงานทั้งในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลจังหวัดในสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแพทย์และวิชาชีพสุขภาพในพื้นที่แม้จะสีแดงและมีความเสี่ยง และมีการตั้งวงคุยที่มีแพทย์จากสี่จังหวัดชายแดนใต้คือยะลา ปัตตานี นราธิวาสและสงขลา มาร่วมหารือแลกเปลี่ยนและผลักดันงานด้านสาธารณสุขเป็นประจำทุกเดือน จนเมื่อมีการรัฐประหารในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นพ.มงคล ณ สงขลาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท์  อาจารย์ธาดาได้รับการเชื้อเชิญและแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการคณะที่ ๒ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทำหน้าที่ดูแลระบบสุขภาพในสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวิชาชีพยังคงทำงานดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนที่มีความทุกข์จากสถานการณ์อยู่แล้วมีสุขภาพที่ไม่แย่ลงไปกว่าเดิม 

 

                                                                

           อาจารย์ธาดาเห็นถึงแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในท่ามกลางควันปืนและความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา การเยียวยาและการสร้างความสมานฉันท์คือสองแนวทางที่อาจารย์มุ่งหวังผลักดันให้เกิดกลไกเหล่านี้ อาจารย์ธาดาและอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่าน เช่น ท่านอานันท์ ปันยารชุน ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะก่อตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกของภาคประชาสังคมในการร่วมเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาว จึงได้มีการ ก่อตั้ง “มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้” หรือ มยส.ขึ้น และได้รับสารตราตั้งมูลนิธิในวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานที่ซึ่งอาจารย์ยังทำงานอยู่แม้ในวัยหลังเกษียณ เป็นที่ตั้งของมูลนิธิฯ


โพสเมื่อ : 2018-08-01 อ่าน : 79

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags