เสวนาหัวข้อ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโดย ศอ.บต.


   

30 เมษายน 2561 มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน โดย ศอ.บต. เสวนาหัวข้อ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ โรงแรมบีพีแกรนทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561
โดยมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เพื่อขับเคลื่อน ระดมความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

 

   

   

1 พฤษภาคม 2561 การเข้าร่วมเสวนาวันที่สองของ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน โดย ศอ.บต. วันนี้ให้แบ่งกลุ่มตามพื้นที่ต่างๆ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และระดมสมองเพื่อเขียนโครงการอีกด้วย


โพสเมื่อ : 2018-05-01 อ่าน : 160

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags