สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา


   

          ด้วยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เปิดสอนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา (Master of Arts Program in conflict and Peace Studies) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านความขัดแย้งและสันติภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ป้องกัน บรรเทา แก้ไข หรือเยียวยาปัญหาความขัดแย้งและสร้างเสริมสันติภาพ อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมระดับชุมชน ประเทศชาติ และนานานชาติ โดยการผลิตบุคลากรในระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วพากษ์ และศึกษาวิจัยปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรง ตลอดจนมีทักษะในการจัดการและการแก้ไขความขัดแย้ง ความรุนแรง โดยใช้หลักสันติวิธี และการสร้างเสริมสันติภาพได้

          โดยสถาบันสันติศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคคลในองค์กร ชุมชนและสังคมตลอดจนนักสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการนำหลักการสันติศึกษา และความขัดแย้งมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

          ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนอุดหนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานหลักสูตร สถาบันสันติศึกษา โทร.074-289450

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มปรพกาศรับสมัครและแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://goo.gl/PbzMLP

ดาวน์โหลดแผ่นพับได้ที่ https://goo.gl/cE4VXb


โพสเมื่อ : 2018-04-25 อ่าน : 547

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags