โครงการส่งเสริมรักการอ่านของเด็กนักเรียนโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.


ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด

                                         

          เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญ ภารกิจหลักของห้องสมุดคือการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ปัจจุบันห้องสมุดมีรายการทรัพยากรหลากหลายประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ นักเรียนจึงจำเป็นต้องรู้แนวทางในการใช้บริการห้องสมุด เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

          รูปแบบกิจกรรม : จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้บริการห้องสมุด เนื้อหาข้อการอบรม คือ อบรมเรื่องกฎระเบียบ และมารยาทการใช้บริการห้องสมุด แนะนำบริการต่างๆ การยืม-คืน การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด แหล่งจัดเก็บหนังสือแต่ละประเภท ประชาสัมพันธ์กิจกรรมห้องสมุด (กิจกรรมแสตมป์รักการอ่าน)

           ผู้เข้าร่วม : กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นป.3-4 จัดกิจกรรมช่วงลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ที่เลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ป.3-4 นักเรียนกลุ่มนี้เท่าที่สำรวจยังไม่เคยเข้าใช้บริการห้องสมุด นักเรียนจึงยังไม่มีความรู้เรื่องการใช้บริการห้องสมุด จึงต้องจัดอบรมให้แก่นักเรียนเหล่านี้ เพื่อให้การใช้บริการเกิดประสิทธิภาพ

          ผลการจัดกิจกรรม : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ป.3 ซึ่งเป็นนักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าใช้บริการห้องสมุด ก่อนจากจัดกิจกรรมนักเรียนยังไม่ทราบแนวทางการใช้บริการห้องสมุด เช่น การยืม-คืน นักเรียนมายืมหนังสือผ่านโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แต่ถึงคราวนักเรียนมาคืนนักเรียนมาตั้งในห้องโดยไม่ได้แจ้งคืนในระบบ มันจึงเกิดปัญหาหนังสือหายอยู่บ่อยครั้ง แต่หลังจากจัดกิจกรรมปัญหาเหล่านี้ค่อยๆ หมดไป ปัจจุบันนักเรียนสามารถใช้บริการห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง

  


โพสเมื่อ : 2018-04-24 อ่าน : 287

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags