โครงการของเยาวชนค่าย ANAK BHUMI ครั้งที่ 1 ณ ปอเนาะซีโปร์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


พื้นที่ หมู่บ้านกูนิง ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

    

    

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรจากข้าวโพดเป็นน้ำข้าวโพด ” เนื่องจากในชุมชนบ้านกูนิง ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพเป็นเกษตรกร พืชส่วนใหญ่ที่ปลูกคือ ยางพารา รองลงมา คือ ข้าวโพด และพืชผักอื่นๆ และข้าวโพดในพื้นที่นี้เป็นพืชที่มีชาวบ้านปลูกกันมาก สินค้าเลยล้นตลาด และมีราคาที่ตกต่ำ ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้มองเห็นปัญหาในชุมชนตนเองว่า ถ้าข้าวโพดได้ถูกแปรรูป ข้าวโพดจะมีราคา และทำให้เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ปกครองของเยาวชนเอง รวมถึงชาวบ้านในชุมชนสามารถได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

            กิจกรรมที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากจะทำ คือ การรวมกลุ่มกันมาคิดค้นสูตรการทำน้ำข้าวโพดที่สามารถจะแปรรูปให้ข้าวโพดสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเยาวชนกลุ่มนี้ และคนอื่นๆ ในชุมชนสามารถเปลี่ยนวิถีจากการเอาข้าวโพดขายสดๆ หรือเอาไปต้มขายตามตลาดนัด แต่เยาวชนกลุ่มนี้อยากให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยเอาข้าวโพดมาทำเป็นน้ำข้าวโพด แล้วสามารถจำหน่ายทั้งใน และนอกชุมชน อีกทั้งสามารถจำหน่ายในงานประชุมของโรงเรียน อนามัยฯ เป็นต้น ซึ่งสามารถเป็นเครื่องดื่มที่รับประทานควบคู่กับอาหารว่างในงานหรือกิจกรรมในสถานที่ หรือองค์กรต่างๆ สามารถมาซื้อกับกลุ่มนี้ได้

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากให้สนับสนุนในเรื่องที่เขายังไม่สามารถทำ หรือคิดค้นกันเองได้ คือ 1. การให้ความรู้เรื่องการทำน้ำข้าวโพด 2. การให้ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ แต่ทางกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้พยายามให้ผู้ใหญ่ ผู้รู้ในชุมชนได้สอนพวกเขาในเรื่องการต้มน้ำข้าวโพด เพื่อพยายามหาสูตรกันเองก่อน แต่ทางกลุ่มยังอยากให้หน่วยงานที่มีความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะมีให้ความรู้กับกลุ่ม เพื่อที่พวกเขาจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไม่บูด ไม่เสียง่าย และมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถให้ความคงสภาพเดิมของน้ำข้าวโพดได้

            เป้าหมาย คือ การได้ความรู้เรื่องการทำน้ำข้าวโพดและพร้อมออกวางจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้เยาวชนกลุ่มนี้สามารถลดภาระใช้จ่ายในครัวเรือนได้ อีกทั้ง เยาวชนกลุ่มนี้มีแนวคิดที่อยากจะชวนเพื่อนๆ มาร่วมกันกันทำกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

            ผู้ได้รับผลประโยชน์ เยาวชนและคนในชุมชนสามารถมีพื้นที่สร้างกิจกรรมร่วมกัน เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน เยาวชนสามารถมีรายได้จากการทำน้ำข้าวโพด ส่วนชาวบ้านสามารถแก้ปัญหาเรื่องข้าวโพดล้นตลาด ข้าวโพดราคาตกต่ำ เยาวชนกลุ่มจะเป็นผู้ซื้อและเป็นผู้ปลูกข้าวโพดเองเพื่อใช้ในกิจกรรม

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การทำน้ำข้าวโพดในพื้นที่ถือเป็นเรื่องที่ดี เยาวชนสามารถมีรายได้จากกิจกรรมนี้ แต่ทางกลุ่มจะต้องทำการศึกษาหาตลาดรองรับก่อนให้ดี ทั้งนี้ เพื่อจะได้มีตลาดที่รองรับสนค้าของเรา ส่วนการคิดค้นสูตร และบรรจุภัณฑ์จะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงมาให้ความรู้เรื่องนี้ เพราะสินค้าเราจะได้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของตลาดในวงกว้างอีกด้วย

 

พื้นที่ หมู่บ้านปุโรง ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

   

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “ เยาวชนเลี้ยงปลาดุก ” เนื่องจากชุมชนปุโรงมีแม่ค้าที่รับซื้อปลาดุกจากนอกพื้นที่ เพื่อเอาไปขายที่ตลาด เยาวชนกลุ่มนี้แนวคิดเรื่องการที่เขาอยากจะเป็นเถ้าแก่น้อย ที่สามารถเป็นผู้ขายปลาดุกให้กับแม่ค้าในชุมชน และนอกชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ มีรายได้

            กิจกรรมที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากจะทำ คือ การรวมกลุ่มสมาชิกในกลุ่มมาทำกิจกรรมเลี้ยงปลาดุก โดยใช้บ่อเดิมที่มีอยู่ในชุมชน มาปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการเลี้ยงปลาดุก และจะใช้พื้นที่บริเวณรอบๆบ่อปลูกพืชผักสวนครัว เสมือนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร คือ สามารถมีปลา มีพืชผัก เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน และเพื่อจำหน่ายได้ เด็กๆ มีแนวคิดที่อยากจะสานงานตามรอยพ่อ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสามารถทำให้เขามีชีวิตที่เพียงพอ

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากให้สนับสนุน คือ การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุก และการให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการปลูกพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถจะทำควบคู่ให้เยาวชนกลุ่มนี้ สามารถมีรายได้ในการเก็บพืชผักไปบริโภคหรือจำหน่ายได้ในระหว่างที่รอปลาดุกโตพร้อมที่จะจำหน่าย

            เป้าหมาย คือ การที่เยาวชนกลุ่มนี้ได้ทำกิจกรรมที่เขาอยากจะทำ พวกเขาอยากจะมีพลังในการสร้างการยอมรับจากผู้ใหญ่ในชุมชนว่า บางกลุ่มที่ไม่เรียนหนังสือไม่สามารถทำอะไรดีได้ พวกเขาอยากให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มเด็กในระบบ และเด็กนอกระบบให้มาร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ร่วมกันได้สุดท้ายแล้ว พวกเขาสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวได้

            ผู้ได้รับผลประโยชน์ คือ จากการที่เยาวชนกลุ่มนี้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมเลี้ยงปลาดุก และปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคและจำหน่ายแล้ว กลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะได้ใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างอาชีพให้กับตนเอง และครอบครัวได้ อีกทั้ง ยังสามารถขายปลาดุกให้แม่ค้าในชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด และชาวบ้านในชุมชนสามารถมาซื้อปลาดุกจากกลุ่มนี้ได้ราคากันเองได้ ถือเป็นเรื่องที่คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากเลี้ยงปลาดุก ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมชุมชนได้ แต่การเลี้ยงปลาดุกที่ผ่านมา ทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ติดตามเรื่องการรวมกลุ่มเลี้ยงปลาดุกที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องอาหารปลา ซึ่งหากเรามองเรื่องการเลี้ยงปลาดุกที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด ถือว่าเป็นการเลี้ยงปลาดุกที่มีต้นทุนสูง และหากไม่มีการสำรองอาหารชนิดอื่น ปลาดุกที่เราเลี้ยงจะไม่โตเต็มที่ อีกทั้ง พื้นที่ที่ใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกนั้นมีความปลอดภัยเรื่องปัญหาน้ำท่วมที่กำลังจะมาถึงในทุกปีไหม เพราะหากเลือกสถานที่ไม่เหมาะสม บ่อเลี้ยงปลาดุกอาจจะเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมได้

 

พื้นที่ หมู่บ้านบาลาฮาลา ตำบลบาลาฮาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

   

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “ต่อยอดโครงการเลี้ยงไก่ตามรอยพ่อ” เนื่องจากในชุมชนมีคนที่ทำอาชีพเลี้ยงไก่แล้วประสบความสำเร็จ ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้มีแนวคิดที่อยากจะเลี้ยงไก่ให้ประสบความสำเร็จด้วย โดยเยาวชนกลุ่มนี้เอง เคยเลี้ยงไก่ที่บ้านของตนเองอยู่แล้ว แต่อยากจะเลี้ยงไก่ที่สามารถเลี้ยงให้เป็นอาชีพ และสามารถจำหน่ายได้จริง

            กิจกรรมที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากจะทำ คือ การรวมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ และไก่บ้าน โดยมีการแบ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้มีเตรียมหาสถานที่ในการเลี้ยงไก่ ทำเล้าไก่ และมีแบ่งหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบทั้งในเรื่องการให้อาหาร และการทำความสะอาดเล้าไก่ เพื่อสามารถดำเนินเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเก็บไข่ขาย และเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่บ้านเพื่อการจำหน่ายได้

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากให้สนับสนุนต่อยอดโครงการเลี้ยงไก่ตามรอยพ่อ โดยกรให้ความรู้ในการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อให้มีคุณภาพ และสามารถขายในราคาที่สูงได้

            เป้าหมาย คือ สามารถเก็บไข่ไก่มาบริโภคและจำหน่ายได้ อีกทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับยาวชนในการใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือไปทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์

            ผู้ได้รับผลประโยชน์ เยาวชนสามารถมีอาชีพ มีรายได้จากการขายไข่ ขายไก่ อีกทั้งชาวบ้านในชุมชนสามารถบริโภคโดยการซื้อไก่สดที่มีคุณภาพจากกลุ่มนี้ได้ และมีตลาดขายไก่ ไข่ในชุมชนของตนเอง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินไปซื้อจากนอกชุมชน

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การเลี้ยงไก่ไข่ หรือไก่เนื้อ เยาวชนสามารถทำได้ บนพื้นฐานของการดูแลรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในเรื่องการเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น การดูแลเรื่องอาหารไก่ และเลี้ยงไก่อย่างไรที่สามารถจะทำให้ไก่ที่เราเลี้ยงไม่หมดในรอบเดียว ซึ่งสามารถเลี้ยงต่อได้ไป

 

พื้นที่ ตำบลท่าธง อำเภอ รามัน จังหวัดยะลา

  

      

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “ การจัดการขยะในรูปแบบธนาคารขยะ + เลี้ยงไก่ไข่ (ขยะแลกไข่) ” เนื่องจากในชุมชนมีปัญหาเรื่องขยะในชุมชนที่มีปริมาณมาก ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นถึงความสำคัญเรื่องปัญหาขยะในชุมชน โดยอยากจะให้ขยะในชุมชนเป็นขยะที่มีมูลค่าหรือสามารถนำมาแลกเป็นไข่ไก่ได้ จึงเกิดแนวคิดเรื่องขยะแลกไข่

            กิจกรรมที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากจะทำ คือ การรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนในการสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาขยะในชุมชน แล้วหาวิธีการจัดการเรื่องขยะเหล่านั้นได้โดยวิธีการตั้งธนาคารขยะ และนำไข่แลกไก่

ไข่ไก่ที่เยาวชนกลุ่มจะนำมาแลกกับขยะ คือ เป็นไข่ไก่ที่มาจากการรวมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ดูแลรับผิดชอบให้อาหารไก่ พอไก่ไข่โตสามารถเก็บไข่ได้ เยาวชนกลุ่มจะนำไข่ไก่ที่ได้มาใช้กับธนาคารขยะ เพื่อทำเป็น “ ขยะแลกไข่ ” ส่วนขยะที่ได้จะนำไปคัด และขายให้กับโรงรับซื้อของเก่าใกล้ๆชุมชน

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากให้สนับสนุน คือ

            1. การให้ความรู้เรื่องการทำธนาคารขยะ เช่น การไต้รับความรู้บริหารจัดการธนาคารขยะจากผู้ที่เคยประสบผลสำเร็จเรื่องการจัดการขยะ

            2. การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกต้อง คือ การได้รับความรู้เรื่องวิธีการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง เพื่อสามารถทำกิจกรรมการเลี้ยงไก่ได้อย่างถูกวิธี และสามารถเลี้ยงไก่ได้อย่างต่อเนื่อง

            เป้าหมาย คือ กลุ่มเยาวชนมีไข่ พร้อมใช้ในกิจกรรม “ขยะแลกไข่”และสามารถจัดการขยะที่มีอยู่ในชุมชนได้ อีกทั้งเยาวชนสามารถมีกิจกรรมในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์ได้

            ผู้ได้รับผลประโยชน์ เยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่จะให้เกิดการยอมรับจากคนในชุมชน งในเรื่องการจัดการขยะ และการเลี้ยงไก่ที่สามารถให้เยาวชนใช้เวลาในแต่ละวันกับการทำสิ่งที่สามารถทำให้พวกเขาไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ และชุมชนท่าธงะเป็นชุมชนสะอาด ปลอดขยะต่อไปในอนาคต

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ สิ่งที่เยาวชนอยากเห็นชุมชนสะอาดเป็นความคิดที่เยี่ยมมาก และหากจะให้ดี การทำโครงการขยะแลกไข่ สามารถทำได้เป็น 2 กิจกรรม อยู่ที่เราจะสามารถทำกิจกรรมไหนก่อน เพื่อที่เราจะได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จก่อน ซึ่งไข่เราสามารถซื้อได้ เพื่อเอามาใช้ในกิจกรรมขยะแลกไข่ ส่วนไก่ไข่ที่เราจะเลี้ยงเพื่อเก็บไข่ เราจะต้องเตรียมเรื่องความพร้อมของสมาชิกในกลุ่มก่อน เพื่อประสิทิภาพในการทำงาน

 

พื้นที่ หมู่บ้านยาเด๊ะ ตำบล  สุคิริน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

   

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “ปลูกมันสำปะหลังเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าแปรรูป” เนื่องจากพื้นที่ชุมชนบ้านยาเด๊ะ ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เน้นการเที่ยวเชิงธรรมชาติ คือ การล่องแก่ง  ซึ่งในการล่องแก่ง เด็กๆ เยาวชนกลุ่มนี้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่ การท่องเที่ยวล่องแก่งที่นี่ เรียกว่า นาบันได ซึ่งผู้มาเยือนสามารถมารับชมความงดงามของธรรมชาติ โดยสามารถเข้ามาพักในโฮมสเตย์ที่นี่ได้

            เยาวชนกลุ่มนี้จึงมีแนวคิดว่า ถ้ามีสินค้าที่เป็นสินค้าของชุมชน สามารถเป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านให้ผู้มาเยือนได้ซื้อรับประทาน และสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชน จึงคิดอยากจะปลูกมันสำปะหลังเพื่อปิ้งย่างและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประทานได้ และจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้บริโภคในช่วงที่ล่องแก่ง และเข้ามาพักในโฮมสเตย์ ณ ที่แห่งนี้ได้ 

            กิจกรรมที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากจะทำ คือ การปลูกมันสำปะหลังทอด มันสำปะหลังปิ้งย่าง ฯลฯ เพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาล่องแก่ง หรือเข้ามาพักที่โฮมสเตนาบันได

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากให้สนับสนุน คือ

            1.การให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เพราะสิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากจะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชนเอง และให้กับคนในชุมชน

            2.การให้ความรู้เรื่องการทำบรรจุภัณฑ์

            เป้าหมาย คือ การรวมกลุ่มเยาวชนผุ้สนใจในการทำงานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังขายให้นักกับนักท่องเที่ยวได้รับประทานที่นี่ และทำเป็นของฝากประจำท้องถิ่น ทำให้กลุ่มเยาวชนองมีรายได้ ชาวบ้านในชุมชนสามารถมีรายได้อีกเช่นกัน

            ผู้ได้รับผลประโยชน์ เยาวชนและคนในชุมชนสามารถมีอาชีพ มีรายได้ และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ในการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้สามารถเป็นที่ยอมรับจากคนในชุมชนและ นักท่องเที่ยวจากนอกพื้นที่ที่มาเยือนเกิดความประทับใจ และสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การปลูกมันสำปะหลังเพื่อขายให้นักท่องเที่ยวสามารถขายได้ทั้งที่ยังไม่ได้แปรรูป และได้แปรรูป ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นการสร้างมูลค่าให้สินค้ามีราคา แต่เราสามารถขายควบคู่ทั้งมันสำปะหลังต้ม มันสำปะหลังแปรรูป ขึ้นอยู่กับช่วงโอกาสที่เราสามารถเจาะตลาดว่า สินค้าแบบไหน สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด ทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การลอง การลงมือทำ เพื่อได้เรียนรู้เป็นบทเรียนในการทำกิจกรรมต่อไป

 

พื้นที่ หมู่บ้านบราแว ตำบลศาลาใหม่ อำเภอศาลาใหม่ จังหวัดนราธิวาส

   

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “การแปรรูปวัตถุดิบจากต้นมะพร้าว” เนื่องจากพื้นที่ชุมชนบ้านบราแวเป็นชมุชนที่มีการปลูกมะพร้าวอยู่เป็นจำนวนมาก ต้นมะพร้าวที่นี่ใช้ประโยชน์ คือ เก็บลูกมะพร้าวไปขายอย่างเดียว ซึ่งเยาวชนกลุ่มนี้ได้มองว่า ต้นมะพร้าวต้นหนึ่งน่าจะมีประโยชน์ได้มากกว่าการเอาลูกมะพร้าวไปขายอย่างเดียว แต่น่าจะมีส่วนอื่นในต้นมะพร้าวที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใบมะพร้าว ลำต้น หรือส่วนอื่นๆ

            สิ่งที่เยาวชนสนใจอยากจะทำ  คือ การทำไม้กวาดทางมะพร้าวแบบโบราณ เนื่องจากมีคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนที่มีความรู้ ความสามารถในการทำไม้กวาดทางมะพร้าวด้วยมือ ซึ่งทางเยาวชนกลุ่มนี้มองว่า ไม่อยากให้เรื่องการทำไม้กวาดทางมะพร้าวด้วยมือนั้นสูญหายไปจากชุมชน จึงคิดอยากรวมกลุ่มทำไม้กวาดนี้ในการสร้างสรรค์งานในชุมชนโดยการใช้วัสดุที่ถูกมองข้ามด้านการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง และเป็นสืบสานภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น

            ต้องการสนับสนุนในเรื่อง การให้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เช่น ต้นมะพร้าวต้นหนึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง ซึ่งจากความตั้งใจเดิมที่เขาอยากทำไม้กวาดทางมะร้าวแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้อยากสร้างสินค้าชิ้นอื่นที่มาผลิตขึ้นมาจากวัสดุของต้นมะพร้าว

 • เยาวชนกลุ่มนี้สามารถมีผลิตภัณฑ์รองรับของตลาดทั้งในและนอกชุมชน สร้าการยอมรับในสินค้าที่มาจากภูมิปัญญาดั้งเดิม และเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเยาวชนเอง และชาวบ้านในชุมชน
 • เยาวชนและคนในชุมชนสามารถมีกระบวนการคิด กระบวนการทำ จากการร่วมมือกันรวมกลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าวในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมีรายได้ให้กับคนในชุมชน

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าวเป็นสิ่งที่ดี สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้ แต่กระบวนการทำงานเราจะต้องมีแผนรองรับเรื่องตลาดว่าเราจะนำสินค้าของเราไปขายให้กับกลุ่มไหน และถ้าขายดีจะมีวิธีการรองรับเรื่องการผลิตอย่างไรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งทางกลุ่มจะต้องมีการวางแผนให้ดีเรื่องกระบวนการจัดสรรงาน จัดสรรคน ให้สามารถผลิตสินค้าให้สามารถเป็นที่ยอมรับจากคนใน และนอกชุมชนให้ถูกใจสินค้าเราได้

 

พื้นที่ หมู่บ้านกูแบอีเตะตำบลบานาอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “รวมกลุ่มเย็บผ้าคลุมแบรนด์ สโนว์ไวท์” เนื่องจากพื้นที่ชุมชนบ้านกูแบอีเตะ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองปัตตานี เยาวชนกลุ่มนี้เลยคิดว่า ทำให้การเดินทางที่สะดวกต่อการจับจ่ายซื้อของจำพวกเครื่องใช้ เครื่องแต่งการ ผ้าคลุมเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนในชุมชนมักจะมีการซื้อเปลี่ยนอยู่เป็นประจำ อีกทั้งผู้ปกครองของเยาวชนกลุ่มนี้เองส่วนใหญ่มีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า และผ้าคลุมอยู่แล้วเยาวชนกลุ่มนี้จึงมองว่า หากในพื้นที่เราเองได้มีแบรนด์ผ้าคลุมเป็นของตนเอง น่าจะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการเป็นผู้ใช้เอง และขายให้กับผู้บริโภคทั้งในและนอกชุมชน

            สิ่งที่เยาวชนสนใจอยากจะทำ รวมกลุ่มเย็บผ้าคลุมแบรนด์ สโนว์ไวท์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเองให้สามารถมีสินค้าที่นำไปขายในตัวเมืองปัตตานีเอง และให้กับผู้ใช้ผ้าคลุมในพื้นที่อื่นที่สนใจแบรนด์สโนว์ไวท์

            ต้องการสนับสนุนในเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในกาดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างงานการตัดเย็บผ้าคลุมให้เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยอยากให้มีการสนับสนุนเรื่องการให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนการสร้างจุดต่างที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้

            เป้าหมาย มีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง พร้อมๆกับการพัฒนาเป็นเสื้อสกรีนที่สามารถเป็นงานรองรับจากการเย็บผ้าคลุมอย่างเดียว และสามารถขายสินค้าทั้งใน และนอกชุมชนได้อย่างกว้างขวาง

 • เยาวชนและคนในชุมชนสามารถมีอาชีพ มีรายได้จากาการรวมกลุ่มเย็บผ้าคลุม และรวมกลุ่มทำเสื้อสกรีนในยามที่มีลูกค้าทั้งใน และนอกชุมชนมารับบริการกับทางกลุ่ม

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การสร้างแบรนด์สินค้าหนึ่งชิ้น เป็นเรื่องที่ทางกลุ่มจะต้องมีการคิดค้นว่า สินค้าเรามีจุดเด่นอย่างไรที่ต่างกับสินค้าที่มีอยู่ตามท้องตลาด ซึ่งหากเรามีความรู้ ความสามารถในการสร้างจุดต่างได้ จะสามารถทำให้สินค้าเราเป็นที่ยอมรับของตลาดได้ และตลาดรองรับเราก็ต้องศึกษาว่า กลุ่มไหนนิยมสินค้าประเภทไหนมากที่สุด เพราะเราสามารถผลิตสินค้าให้ตอบสนองตามกลุ่มเป้าหมายนั้นๆได้

 

พื้นที่ หมู่บ้านกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

   

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “การรวมกลุ่มเลี้ยงไก่ , เป็ด” เนื่องจากพื้นที่ชุมชนบ้านกายูคละเป็นชุมชนที่มีการทำการเกษตร ปลูกพืชผักเป็นส่วนใหญ่ และจะมีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และขายให้กับคนทั้งใน และนอกชุมชน อีกทั้ง มีคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จ มีกลุ่มลูกค้ามากมายทั้งคนในชุมชน และนอกชุมชนมาซื้อกันอย่างมากมาย ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้มองเรื่องการเลี้ยงไก่เป็นเรื่องที่น่าจะส้างงาน สร้างอาชีพให้เขาสามารถทำให้ผลสำเร็จได้

            สิ่งที่เยาวชนสนใจอยากจะทำ การรวมกลุ่มเลี้ยงไก่ , เป็ดในการประกอบเป็นอาชีพเสริมจากการกรีดยาง เพราะเยาวชนกลุ่มมักจะช่วยผู้ปกครองของตนทำอาชีพกรีดยาง และอยากมีรายได้เสริมในช่วงที่ไม่สามารถกรีดยางได้

            ต้องการสนับสนุนในเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนทำสถานที่เลี้ยงไก่ และความรู้ในการที่จะให้ไก่สามารถเลี้ยงจนโต แล้วนำไปจำหน่ายได้

            เป้าหมาย สามารถเก็บไข่เป็ด ไข่ไก่มาบริโภค และจำหน่ายได้ทั้งขายให้กับคนใน และนอกชุมชนได้

 • เยาวชนและคนในชุมชนสามารถมีงาน มีรายได้เสริมจากการกรีดยาง และมีร้านค้าที่ขายให้กับคนในชุมชนซื้อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลลาด

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด ถือเป็นเรื่องที่ดี สามารถประกอบเป็นอาชีพ แต่การจะเลี้ยงเป็ด ไก่ ที่สามารถขายได้ เราศึกษาเรื่องตลาดอย่างไร เพราะถ้ามีคนในพื้นที่ขายอยู่แล้ว เราจะขายมให้กับกลุ่มไหน และขายอย่างไรให้เป็ดไก่ เป็ด ของเราสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดได้ และเลี้ยงอย่างไรที่สามารถทำให้เราสามารถได้เลี้ยงไก่ เป็ดได้อย่างต่อเนื่อง

 

พื้นที่ หมู่บ้านโละจูด ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “การปลูกผักสวนครัวตามรอยพ่อ” เนื่องจากพื้นที่ชุมชนบ้านโละจูด เป็นพื้นที่ที่ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร มีพื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตร ผู้ปกครองของเยาวชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ทำการเกษตร เยาวชนกลุ่มนี้จึงมีแนวคิดที่อยากมีการรวมกลุ่มที่การใช้ความรู้เรื่องการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงมองว่าการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9 นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            สิ่งที่เยาวชนสนใจอยากจะทำ คือ การปลูกผักสวนครัวตามรอยพ่อฯ เป็นการปลูกเกษตรแบบพอเพียงสามารถมีพืผักแบบผสมผสานที่สามารถบริโภคในครัวเรือน และสามารถขายได้ ซึ่งเกษตรที่กลุ่มนี้อยากจะทำในรูปแบบการปลูกพืชผสมผสานระหว่าง พืชที่สามารถกินได้ในระยะยาว และพืชที่สามารถทานได้ในระยะเวลาสั้นๆ แต่สามารถปลูกหมุนเวียนได้เรื่อยๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจงานด้านเกษตรที่สามารถใช้เวลาว่างให้ห่างไกลจากยาเสพติด และใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            ต้องการสนับสนุนในเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณที่พร้อมใช้ในการดำเนินงาน และการให้ความรู้เสริมเรื่องการทำเกษตรแบบชีวภาพที่สามารถทำให้สภาพดินมีอายุการใช้งานที่สมบูรณ์ในระยะยาว

            เป้าหมาย สามารถเก็บตะไคร้นำไปขายได้ และปลูกผักอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบริโภคภายในครัวเรือน และสามารถขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเขาด้วย

            ผู้ได้รับผลประโยชน์ เยาวชนสามารถบริโภคพืชผักที่ได้จากการเพาะปลูกและคนในชุมชนสามารถมีพืชผักปลูกและขายโดยคนในชุมชนเขาเอง เป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การปลูกพืชผักสวนครัวตามรอยพ่อ เป็นแนวทางการใช้ชีวิตที่ดี เป็นแบบแผนรัชกาลที่ 9 ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตในแนวทางที่พอเพียง เพราะฉะนั้นการปลูกพืชจะต้องสามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในงานที่เราทำ คำแนะนำ คือ การปลูกพืชที่มากกว่าการปลูกตะไค้นั้นจะสามารถทำให้เรามีตลาดมากขึ้น  และมีช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกช่วง สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

 

พื้นที่ หมู่บ้านศาลาใหม่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “การรวมกลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์” เนื่องจากพื้นที่ชุมชนบ้านศาลาใหม่เป็นพื้นที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงปลาดุก และเคยมีคนที่ประสบความสำเร็จด้านการเลี้ยงปลาดุก จึงเกิดแรงบันดาลใจกับเยาวชนกลุ่มนี้ในการรวมกลุ่มกันเลี้ยงปลาดุกเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้

            สิ่งที่เยาวชนสนใจอยากจะทำ การรวมกลุ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ เพื่อใช้ในการบริโภค และเพื่อการจำหน่าย เพื่อให้เยาวชนมีรายได้ และไม่ไปใช้เวลาแต่ละวันในทางที่ไม่เกิดประโยชน์

            ต้องการสนับสนุนในเรื่อง การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุกที่ถูกต้องที่สามารถจะเลี้ยงปลาดุกให้โตเต็มที่ สามารถขายได้ราคาดี และกาสนับสนุนให้ความรู้เรื่องอาหารปลาที่สามารถทดแทนอาหารเม็ด ในช่วงที่งบประมาณไม่พอซื้ออาหารเม็ดมาเลี้ยง

            เป้าหมาย คือ การมีงานหรือกิจกรรมทำในพื้นที่เพื่อสร้างการยอมรับในกิจกรรมที่เยาวชนอยากจะทำ และสร้างรายได้ให้กับเยาวชน

            ผู้ได้รับผลประโยชน์ เยาวชนมีรายได้จากการจำหน่ายปลาดุก และคนในชุมชนสามารถมาซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

            สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การเลี้ยงปลาดุกเพื่อสร้างอาชีพเป็นเรื่องที่ดี สามารถทำได้ หากมีการคำนวณต้นทุนในการเลี้ยงปลาดุก เพราะจากประสบการณ์โครงการเลี้ยงปลาดุกที่ผ่านมาจะมีปัญหาในเรื่องการขาดทุนที่จะซื้ออาหารเม็ดมาเลี้ยง การจัดเตรียมสถานที่ก็สำคัญ เพราะหากสถานที่ไม่พร้อม ถ้าช่วงฤดูฝนมา น้ำมา หากเราจัดการไม่ดี บ่อปลาดุกจะเกิดการเสียหายได้ ควรจะมีการเตรียมสถานที่ที่น้ำไม่สามารถท่วมถึงได้

 

พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

            สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “การปลูกหญ้าเลี้ยงวัว” เนื่องจากในพื้นที่มีที่ดิยว่างเยอะ เยาวชนจึงคิดที่จะปลูกหญ้า


โพสเมื่อ : 2017-07-24 อ่าน : 178

โพสล่าสุด

 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
 • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
 • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
 • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
 • Tags