โครงการของเยาวชนค่าย ANAK BHUMI ครั้งที่ 2 ณ บ้านเขานา อ.นาทวี จ.สงขลา


           1. ชุมชนคลองมานิง ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานี

          สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ โครงการ “เยาวชนต้นกล้า (เพาะพันธ์ไม้ขายในชุมชนและนอกชุมชน)” เหตุผลที่กลุ่มเหล่านี้อยากจะทำ คือ แรงบันดาลใจที่เห็นผู้ปกครองในกลุ่มเพื่อนของพวกเขากันเองส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ขายพืชผักทั้งในและนอกชุมชน บางครอบครัวขายพืชผักที่ซื้อมาจากนอกชุมชน บางครอบครัวมีอาชีพทำการเกษตรโดยซื้อพันธ์ไม้จากนอกชุมชน กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ จะมีความฝันว่า ถ้าพวกเขามีกลุ่มเพาะพันธ์ไม้ขายให้กับคนในชุมชนของเขาเอง ผู้ปกครองของพวกเขา รวมทั้งคนในชุมชนของเขาจะสามารถลดต้นทุนในการเดินทางออกไปซื้อพันธ์ไม้จากนอกชุมชน และถ้าหากถึงเวลาที่พวกเขาสามารถขายได้แล้ว พวกเขาจะขายต้นกล้าพันธ์ไม้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ถือเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของเขาเอง และช่วยเหลือคนในชุมชน และที่สำคัญ น้องๆกลุ่มนี้กำลังอยู่ในช่วงศึกษาเล่าเรียน เงินที่ได้จากการขายต้นกล้าเหล่านั้น พวกเขาจะเอามาแบ่งปันผลกำไรให้กันและกัน พวกเขาเหล่านี้จะมีรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้อีกด้วย อีกทั้ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         สิ่งที่ผู้ใหญ่ในชุมชนเสนอแนะ คือ การที่กลุ่มเยาวชนจะเพาะปลูกต้นกล้านั้นถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าจะให้ดียิ่งกว่า เด็กๆ จะต้องมองตลาดว่า ตลาดทั้งในและนอกชุมชนต้องการต้นกล้าประเภทไหนมากที่สุด ซึ่งเราก็เพาะพันธ์ไม้ชนิดนั้นให้มีปริมาณมากไปเลยพันธ์ไม้ต่างๆ ส่วนที่เหลือให้เป็นพันธ์ไม้ชนิดต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไป ลูกค้าจะได้รู้ตลาดที่ชัดเจนว่า กลุ่มขายพันธ์ไม้อะไร เขาจะได้มาซื้อในจำนวนมากได้ ส่วนพัน์ไม้อื่นปลูกได้ตามความเหมาะสม ค่อยๆศึกษาความต้องการของตลาดให้ดี จะได้ประสบความสำเร็จ และที่สำคัญควรศึกษาพันธ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดินบ้านเราด้วยต้นไม่จะได้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดได้ดีอีกด้วย

   

 

          2. บ้านกูนิง ต.ประจัน  อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

          สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ โครงการ “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” เหตุผลที่กลุ่มนี้อยากจะทำ คือ พ่อแม่ ผู้ปกครองของเยาวชนในชุมชนบ้านกูนิงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เพราะพื้นที่ชุมชนบ้านกูนิงเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร พื้นที่เป็นดินร่วน มีต้นทุนคือ แม่น้ำสายบุรีที่เป็นแม่น้ำสำหรับการทำการเกษตร เด็กๆ จึงมีแนวคิดว่า หากพวกเขาได้มีโอกาสเพาะปลูก พวกเขาจะสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างกลุ่มเด็กเยาวชนที่กำลังศึกษาและไม่ได้ศึกษาแล้วสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการหารายได้ และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกทั้งคนในชุมชนสามารถมาซื้อพืชผักที่ปลูกโดยเยาวชนในชุมชนในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

          แรงบันดาลใจอีกอย่างคือ ความสำเร็จเรื่องเกษตรในโรงเรียนบ้านกูนิง ความสำเร็จนี้เป็นถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและของคนในชุมชน เด็กๆ เองจึงมีความฝันที่อยากรวมกลุ่มกันทำแปลงเกษตรคล้ายๆ ที่โรงเรียนทำแล้วประสบความสำเร็จ สิ่งที่เด็กๆ ตั้งใจอยากจะทำเพราะเด็กๆ สามารถจะใช้โรงเรียนเป็นต้นคิด ต้นแบบและเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมและเตรียมที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้พวกขาสามารถเป็นที่ยอมรับจากผู้คนในชุมชนว่า พวกขาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

          สิ่งที่ผู้ทรงฯ เสนอแนะ คือ การทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความคิดที่ดีมากที่น้องๆ อยากจะทำ แต่สิ่งที่สำคัญในการทำการเกษตร คือ เราต้องมีความรู้เรื่องการเกษตรในสิ่งที่เราอยากจะทำ และความเหมาะสมของดินก็เป็นสิ่งสำคัญในการหาดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชนั้นๆ การสำรวจความต้องการของตลาดทั้งในหรือนอกชุมชนจะต้องให้รู้ว่าจะมีตลาดที่ไหนรองรับสินค้าเกษตรของเราไหม และการแบ่งกลุ่ม การจัดสรรเวลาที่จะต้องไม่กระทบต่อการเรียน และทุกคนสามารถบริหารจัดการภายในกลุ่มให้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

   

 

          3. เยาวชนจาก อ.ธารโต จ.ยะลา

          สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ โครงการ “การเลี้ยงปลานิล” เหตุผลที่กลุ่มนี้อยากจะทำ คือ ในชุมชนบ้านธารโตมีต้นทุนเรื่องความรู้เดิมที่เห็นญาติพี่น้องเคยเลี้ยงปลานิลแล้วประสบความสำเร็จ อีกทั้งพื้นที่บ่อที่จะใช้เลี้ยงปลานิลมีอยู่แล้ว เด็กๆ มีความรู้เบื้องต้นเรื่องการเลี้ยงปลานิล จึงอยากรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม

          ทุนด้านองค์กรหรือหน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ คือ กรมประมง กรมที่ดิน และกรมปศุสัตว์ที่สามารถให้คำแนะนำเรื่องกิจกรรมการเลี้ยงปลานิลได้ อีกทั้งตลาดในชุมชนมีพ่อค้า แม่ค้าที่รับซื้อปลานิลอยู่สามารถนำปลานิลที่จะเลี้ยงไว้นั้นไปเสนอขายให้ได้

         กระบวนการทำงานภายในกลุ่มในกลุ่มวาดฝัน คือ การที่ได้ทำงานอย่างเป็นระบบ มีการประชุมวางแผนกัน มีการร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่มในการช่วยกันเลี้ยงปลานิลให้สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้

          สิ่งที่ผู้นำชุมชนบ้านเขานาเสนอแนะ คือ การปลูกต้นมันสำปะหลังแซมข้างๆ บ่อปลา และเลี้ยงไส้เดือน เพื่อเป็นอาหารอินทรีย์ให้กับปลา และลดต้นทุนเรื่องการซื้ออาหารปลา และการทำเกษตรแบบผสมผสานสามารถหล่อหลอมและสมานความสามัคคีให้เกิดภายในกลุ่มมากยิ่งขึ้น

   

 

          4. บ้านเขานา อ.นาทวี  จ.สงขลา

          สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ โครงการ “เปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์” เหตุผลที่กลุ่มนี้อยากจะทำ คือ เด็กบางคนมีความรู้เรื่องการซ่อมมอเตอร์ไซค์ มีบ้านว่างเหมาะแก่การเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ เพื่อบ้านที่ว่างให้เกิดประโยชน์ และอยากจะมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในชุมชนของตนเอง คนในชุมชนสามารถซ่อมมอเตอร์ไซค์ในราคาที่ถูกกว่านอกชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปซ่อมมอเตอร์ไซค์นอกชุมชน อีกทั้ง เยาวชนอยากมีรายได้เป็นทุนการศึกษา

          สิ่งที่ผู้ทรงฯ ได้เสนอแนะเรื่องการทำโครงการ คือ อุปกรณ์ที่จะต้องซื้อมาเพิ่ม และทำกิจกรรมเสริมจากการซ่อมรถ เช่น การให้บริการล้างรถ การขายอุปกรณ์อะไหล่รถมอตอร์ไซค์ และที่สำคัญ คือ การจัดสรรเวลาระหว่างการเรียนกับการทำกิจกรรมให้ดี เพื่อจะได้ไม่เสียการเรียน

คำคมของเยาวชนบ้านเขานา “ขอเป็นต้นกล้า เป็นต้นไม้เล็กๆ ที่จะเจิญเติบโตในวันข้างหน้า”

   

 

          5. กลุ่มฟ้าใส

          สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ โครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษให้เด็กๆ (ENG GUIDE)” เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จึงมีความฝันอยากจะถ่ายทอดความรู้เรื่องภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ในชุมชนสามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ เด็กๆสามารถใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ได้ โดยการเข้ามาติวภาษาอังกฤษกับเยาวชนกลุ่มนี้ได้

          ความฝันที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากจะเห็น คือ

 • เด็กๆสามารถต่อยอดในการเรียนขั้นต่อไปได้
 • เด็กๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 • เด็กๆใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์
 • เด็กๆนำความรู้ที่ได้สอบติดเข้าโรงเรียน

          สิ่งที่ผู้ทรงฯ ได้เสนอแนะเรื่องการทำโครงการ คือ การให้ความรู้ของเยาวชนกลุ่มนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสารการ ถ้าจะให้ทีมงานเยาวชนกลุ่มนี้สามารถลดต้นทุนเรื่องการติวภาษาอังกฤษ ทีมงานน่าจะใช้วิธีการให้น้องที่เข้ารับการติวเสียค่าธรรมเนียมครั้งละบาท สองบาท เพื่อเป็นทุนในการเตรียมการเอกสารการสอนได้ในครั้งต่อไป

 

          6. DSV (deep south volunteer) / ตัวแทนจากกลุ่มลูกเหรียง

          สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ โครงการ “ปรับภูมิทัศน์ตาดีกา” โดยการทาสีผนังโรงเรียนตาดีกา และเขียนสื่อการสอน เช่น ดุอา คำกล่าวของท่านศาสดา ฯลฯ เพื่อสร้างการจดจำให้น้องๆที่มาเรียนได้ดู ได้อ่านจากฝาผนัง รร.และปรับ ภูมิทัศน์รอบๆ ตาดีกาเช่น ปลูกผักสวนครัว ปลูกดอกไม้รอบๆ ตาดีกา

           ต้นทุนเดิมที่ทางกลุ่มเยาวชนมีความสามารถเรื่องงานศิลปะอยู่แล้ว จึงรวมกลุ่มอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคม และสร้างการยอมรับจากผู้ใหญ่ในชุมชนเรื่องการใช้งานด้านศิลปะให้เกิดประโยชน์

          สิ่งที่ผู้ทรงฯ เสนอแนะ คือ การรวมกลุ่มใช้ความรู้ ความถนดด้านงานศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานในชุมชนเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่น่ายกย่อง แต่ถ้าการรวมกลุ่มทำงานหรือกิจกรรมเหล่านั้นสามารถทำโดยการระดมทุนมาทำกิจกรรมได้ เช่น การขอความอนุเคราะห์เรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในกิจกรรมอย่างสี แปรง หรือพันธ์ไม้ที่จะมาปรับแต่งภูมิทัศน์สามารถให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยจัดการได้ ทางกลุ่มน่าจะมีการวางแผนเรื่องบริหารจัดการด้านการจัดสรรพื้นที่ดำเนินการว่า น่าจะมีโรงเรียนตาดีกากี่โรงเรียนที่น้องๆ จะเข้าไปทำกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้งบประมาณสนับสนุนเกิดประโยชน์สูงสุด

   

 

          7. ชุมชนบางมะรวด อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

          สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “โครงการ ปรับพื้นที่นาร้าง” (ทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่นาร้าง) เนื่องด้วยในชุมชนบางมะรวดมีพื้นที่นาร้าง เยาวชนเองก็มีความรู้เรื่องการเกษตรเบื้องต้น จึงมีความคิดอยากจะฟื้นฟูนาร้างให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม

          สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้อยากจะทำ คือ การรวมกลุ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่นาร้างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งที่ผ่านมาเยาวชนไม่มีงบประมาณที่จะใช้ในกิจกรรม เช่น การปรับสภาพดินที่ต้องมีการไถหน้าดินการซื้ออุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการทำการเกษตร จึงไม่สามารถดำเนินการได้

          ความฝันของเยาวชนที่นี่อยากเห็น คือ พื้นที่นาเขียวขขจ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์นานาชนิด มีทั้งข้าว และมีทั้งพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นที่จะสามารถหล่อหลอมจิตใจคนใต้ที่รักในอาชีพเกษตรกร การเป็นเยาวชนลูกชาวนาสำนึกรักบ้านเกิด ทำมาหาชีพในสิ่งตนเองชอบ และสืบทอดสิ่งที่บรรบุรุษได้เคยทำไว้ให้ลูกเคยมีกินมีใช้ในพื้นที่นาแห่งนี้

          สิ่งที่ผู้ทรงฯ เสนอแนะ คือ การทำเกษตรบนพื้นที่นาร้างเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก เพราะน้อยยิ่งนักที่เด็กๆ เยาวชนจะหันมาให้ความสำคัญเรื่องการเกษตร เพราะทุกคนมองข้ามสิ่งที่ทำแล้วเหนื่อย สิ่งที่ทำแล้วยากเพราะต้องใช้เวลาในการดูแล เอาใจใส่สิ่งที่เราปลูก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เยาวชนกลุ่มจะต้องตระหนัก คือ พืชที่จะนำมาปลูกในพื้นที่บางมะรวดเป็นดินชนิดไหน และเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชชนิดไหนที่สามารถเลี้ยงให้อยู่รอด และควรคำนึงแหล่งน้ำที่จะใช้ในการรดน้ำ เพราะพื้นที่นาถ้าไม่มีน้ำเพียงพ เราจะมีวิธีจัดการเรื่องน้ำให้เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกอย่างไร ส่วนการปลูกพืชแบบผสมผสานถือนั้นน่าชื่นชม เพราะการปลูกพืชแบบผสมผสานสามารถมีพืชผลหมุนเวียนในการเก็บเกี่ยว สามารถมีรายได้ตลอดทั้งปีได้

   

 

          8. บ้านแยะ ต.อาซ่อง  อ.รามัน  จ.ยะลา

          สิ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้นำเสนอ คือ “โครงการสืบสานภูมิปัญญาทำกรงนก” เนื่องจากในชุมชนบ้านแยะ      ต.อาซ่อง อ.รามัน  จ.ยะลา มีผู้รู้เรื่องภูมิปัญญาการทำกรงนก และมีเยาวชนที่สนใจเรื่องภูมิปัญญาเหล่านี้ในการสืบสานภูมิปัญญาของคนในชุมชน อีกทั้งเยาวชนได้เห็นความสำเร็จของรุ่นพี่ที่ได้ผลงานกรงนกที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของที่นี่ไปเผยแพร่ออกสู่ระดับประเทศ เยาวชนจึงเกิดความฝันที่อยากจะมีความสามารถในการสืบสานวัฒนธรรมที่เป็นมรดกของชุมชนต่อไป

          กิจกรรมที่เยาชนกลุ่มนี้อยากจะทำ คือ การรวมกลุ่มกันมาเรียนรู้การทำกรงนกจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในการทำกรงนกมาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการสอนแบบพี่สอนน้อง เน้นการฝึกทำ ฝึกฝน และให้ได้มาซึ่งการรวบรวมผลงาน เพื่อเดินตามรอยรุ่นพี่ และสานต่องานฝือมือใหเป็นที่แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับจากคนนอกพื้นที่ คนในชุมชนเองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เด็กๆเยาวชนสามารถหารายได้จากการทำกรงนก และจะขยายงานอย่างอื่นต่อไปในอนาคต

           สิ่งที่ผู้ทรงฯ แนะนำเสนอแนะ คือ การทำกรงนกแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมเช่นนนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กๆ เองสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกสมิในการทำงาน และที่สำคัญ คือ การคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของคนปักษ์ใต้ให้คงอยู่ต่อไป

          แต่สิ่งที่เสนอแนะจากผู้ทรงฯ อีกอย่างคือ การทำสิ่งอย่างอื่นควบคู่กับการทำกรงนก เพื่อใช้เป็นสินค้าในการจำหน่ายแทนกรงนกอย่างเดียว เพื่อให้เยาวชนเองสามารถมีรายได้ และเกิดการรวมกลุ่มที่สามารถมีกิจกรรมให้คนที่ไม่ค่อยมีฝือมือด้านกรงนกสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้

   

 

สิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรม

 • เยาวชนได้มาศึกษา เรียนรู้ความสำเร็จจากสถานที่จริง
 • เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจจากการที่เห็นหมู่บ้านที่เคยล้มเหลวมาก่อน แต่มาประสบความสำเร็จดังเช่นในปัจุบัน
 • เยวชนมีแนวคิดในการกลับไปคิดประเด็นโครงการพัฒนาในชุมชนต่อไป

ปัญหาอุปสรรค

 • เวลาในการศึกษาเรียนรู้จากฐานฯยังน้อย
 • ความสะดวกเรื่องที่พักของผู้เข้าร่วมค่าย
 • ความพร้อมในเรื่องของเวลาในการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไป

 • ช่วงเวลาที่จะใช้ในการพาเยาวชนเรียนรู้ฐานควรจะให้เวลากับการเรียนรู้ฐาน 1 วัน
 • เรื่องที่พักสามารถประสานเตรียมการขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่เกี่ยวข้องให้อำนวยความสะดวกได้
 • เวลาของการจัดกิจกรรมสามารถจัดสรรได้โดยการวางแผนล่วงหน้าให้ชัดเจน โดยยึดกำหนดการเป็นหลักและปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้น้อยที่สุด

โพสเมื่อ : 2017-08-14 อ่าน : 459

โพสล่าสุด

 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
 • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
 • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
 • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
 • Tags