กิจกรรมค่าย ANAK BHUMI ครั้งที่ 2 ณ บ้านเขานา ม.8 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา


กิจกรรมค่ายเยาวชน ANAK BHUMI ครั้งที่ 2 ณ บ้านเขานา ม.8 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 

วันที่ 1

เช้า : รับลงทะเบียน

   

                                                         ภาพ บรรยากาศเด็กๆ ลงทะเบียน

เมื่อน้องๆ เดินทางมาถึงบ้านเขา ซึ่งเป็นสถานที่จัดค่าย น้องๆ ได้ทำการลงทะเบียน และนำเอกสารแบบสอบถามเพื่อประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ และให้น้องๆ ได้พักผ่อนพร้อมๆ กับการรับประทานอาหารว่าง

 • ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ

ผู้นำชุมชนได้กล่าวต้อนรับทีมน้องๆ เยาวชน ได้มีการแนะนำพื้นที่ แนะนำชุมชน แนะนำทีมงานที่ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบฐานต่างๆ ในชุมชน ชุมชนบ้านเขานาจะมีฐานการเรียนรู้ในชุมชนอยู่หลายฐาน ซึ่งแต่ละฐานจะมีผู้นำชุมชนที่ต้องดูแลรับผิดชอบ ฐานเหล่านั้นมีอะไรบ้างนั้น ในกิจกรรมวันที่ 2 น้องจะได้ไปเรียนรู้ฐานต่างๆ ในชุมชนบ้านเขานา

ทางทีมผู้นำชุมชนบ้านเขานาได้กล่าวต้อนรับเยาวชนที่มาค่ายนี้ เสมือนลูกหลานของเขาเอง มีอะไรสามารถบอกทางทีมงาน หรือแจ้งให้คนในชุมชนได้

                                                           ภาพ ผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ

สันทนาการโดยให้ทำหัวใจ 4 ห้อง จับเวลาให้วิ่งไปหาเพื่อนที่เราอยากรู้จัก เขียนใส่กระดาษที่แจกไว้

รูปแบบการเล่น คือ ให้พี่เลี้ยงแจกกระดาษคนละ 1 แผ่น แล้วพับเป็น 4 ช่อง แล้วให้แต่ละคนเขียนชื่อเพื่อนในแต่ละช่องให้ได้ 4 คน 4 ช่อง โดยจับเวลาให้น้องๆ ได้มีโอกาสเดินเข้าไปหาเพื่อนๆ ที่ยังไม่รู้จัก

สื่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ คือ การที่ให้น้องๆเดินไปถามชื่อเพื่อนทำความรู้จักกับเพื่อน ทำให้น้องๆ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมค่าย ทำให้มีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น

   

                                             ภาพ แสดงการทำกิจกรรม 4 ห้องหัวใจนี้เพื่อเธอ

                                           ภาพ เขียนความคาดหวังในการมาค่ายครั้งนี้

 

สันทนาการโดยให้ทำหัวใจ 4 ห้อง จับเวลาให้วิ่งไปหาเพื่อนที่เราอยากรู้จัก เขียนใส่กระดาษ

   

                                              ภาพ เขียนความคาดหวังในการมาค่ายครั้งนี้

 

บ่าย

 • สันทนาการ

   

                                             ภาพ การสันทนาโดยกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายฯ

 • แนะนำโครงการโดย นพ.สุภัทร  ฮาสุวรรรณกิจ

คุณหมอสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมค่าย และได้ล่าถึงกระบนการทำงานของกิจกรรมโครงการของ มยส. ที่มีโครงการ ANAK BHUMI เป็นโครงการฯใหญ่ในการดำนินงาน ซึ่งมุ่หสังที่จะให้เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่สามารถให้เยาวชนมีที่ยืนในสังคมอย่างภาคภูมิใจ ผ็ใหญ่ในชุมชนให้การยอมรับ ไม่ใช่มองว่าเรื่องเยาวชนเป็นเรื่องที่ไม่เอาไหน ทั้งที่จริงแล้ว เยาวชนคือพลังสำคัญในการเป็นผู้ใหญ่ต่อในอนาคต เพราะฉะนั้น เยาวชนจะต้องได้รับการพัฒนา และดึงศักยภาพของเยาวชนนำมาใช้ในทางที่ถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด

 • เริ่มแนะนำโครงการ ( concept ค่าย คือ รู้จักตนเอง รู้จักชุมชน ค้นหาประเด็นพัฒนา )

หลังจากที่คุณหมอสุภัทร  ฮาสุวรรณกิจได้กล่าวต้อนรัยน้องๆแล้ว นายอานัติ  หวังกุหลำ วิทยากร ได้เริ่มแนะนำโครงการฯ และเล่า concept กิจกรรมค่ายในครั้งนี้คือ การรู้จักตนเอง รู้จักชุมชน และค้นหาประเด็นพัฒนา ซึ่งใน 3 วัน 2 คืนนี้ ทุกคนจะสามารถทำกิจกรรมที่สามารถจะค้นหาเรื่องราว หรือประเด็นที่จะนำกลับไปพัฒนาเป็นประเด็นโครงการที่จะให้เกิดในชุมชนของตนเองได้

กิจกรรม “รู้จักตนเอง” ผ่านรูปแบบการเขียนเรื่องราวของตนเองใส่กระดาษที่พับไว้ 4 ช่อง โดยแต่ละช่องมีความหมายว่า 1.ข้อดีของตัวเราเอง  2. ข้อเสียของตัวเราเอง  3. สิ่งที่เราถนัดเป็นพิเศษ  4. สิ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเอง

 • “รู้จักตนเอง” ผ่านรูปแบบการเขียนเรื่องราวของตนเองใส่กระดาษที่พับไว้ 4 ช่อง
 • สันทนาการ
 • สร้างสัญาใจ หรือ ข้อตกลงร่วมกันในการอยู่ร่วมค่ายตลอด 3วัน 2 คืน
  • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง สันทนาการในแต่ละช่วงที่พักเบรค โดยการแบ่งกลุ่ม

ค่ำ

 • กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ

ผู้ใหญ่เล่าความสำเร็จของหมู่บ้านที่เคยล้มเหลวมาก่อน แล้วพัฒนามาเป็นหมู่บ้านดีเด่น ชุมชนต้นแบบในปัจจจุบันผ่านการทำงานลองผิดลองถูกมาก่อน แล้วค่อยๆ ทำงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ทำในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามหรือไม่ให้ความสำคัญให้มันมีความสำคัญ และเกิดประโยชน์จริงๆ โดยได้ทำด้วยตนเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เห็นว่า ผู้นำได้มีความตั้งใจ และอยากจะพัฒนาให้ชุมชนโดยแท้จริง

การสร้างฝันให้เด็กๆ มีฝันที่อยากจะทำเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ได้ฝากให้กับเด็กๆ ที่มาค่ายในครั้งนี้ คือ การที่เราอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เราจะต้องลงมือทำก่อน ถึงแม้มันจะมีล้มบ้าง ลุกบ้าง คลานบ้าง แต่เราจะต้องถือเอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนในการที่ยืนต่อไปให้มั่นคง และพิสูทน์สิ่งที่เราสามารถทำให้เกิดประโยชน์ให้ตัวเราเอง และคนอื่นได้มองเห็นได้

                                            ภาพ ผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ

 

วันที่ 2 กิจกรรมรู้จักชุมชน

เช้า : เรียนรู้ฐานในชุมชน

            หลังจากที่มีการรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ได้มีการแบ่งกลุ่มน้องๆ ออกเป็น 3 กลุ่มๆละเท่าๆ กัน ได้ศึกษาเรียนรู้จากฐานที่มีอยู่ในชุมชน โดยแต่ละฐานจะมีเวลา 1 ชม.ในการเวียนให้ครบฐานทั้งหมด 4 ฐานใหญ่ โดยมีรายละเอียดของแต่ละฐาน ดังนี้ :-

ฐานที่ 1 โซนบ้าน นายไซฟุดดีน   เหร็มอะ

   

                          การเลี้ยงกวาง                                                               การเลี้ยงนกยูง

   

                           การเลี้ยงไส้เดือน                                                          การเลี้ยงปลา

 

นายไซฟุดดีน  เหร็มอะ บรรยายเรื่องการตอนมะนาว

ฐานที่ 2 กลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน

 • การหารายได้เข้ากองทุนหมู่บ้าน โดยเริ่มดำเนินการจัดตั้งกองทุนตั้งแต่ปี 2554 ขึ้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือกรีดยางพารา 100% จึงไม่มีสวัสดิการเมื่อคลอดบุตร เจ็บป่วย แต่งงาน ตาย ฯลฯ ดังนั้นจึงได้จัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้น เพื่อระดมทุนจากกำไรในกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีอยูในชุมชน เช่น  เก็บบริการจากสระน้ำในหมู่บ้าน (บ่อตกปลา) และรายได้อื่นๆหักกำไร 10% จากลุ่มองค์กรต่างๆมาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุน เช่น เกิด ป่วย แต่งงาน เป็นต้น
 • ใช้กองทุนกลางของหมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้าน และบูรณาการกับกลุ่มองค์กรต่างๆ  ให้สนับสนุนกองทุนกลางหมู่บ้าน
 • มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระจายผลผลิต เช่น ส่งเสริมกลุ่มน้ำยาง สามารถสร้างรายได้ ให้กับสมาชิกและสามารถแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางได้ โดยชุมชนมีการซื้อขายเอง

   

                                            ภาพ การบรรยายเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน

 

ฐานที่ 3 กลุ่มศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

 • การปรับที่ดินว่างเปล่าที่ไม่เกิดประโยชน์ มาเป็นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน โดยการปรับบ่อร้างเป็นบ่อเลี้ยงปลาในกระชัง และรับซื้อปลาจากชาวบ้านมาปล่อยลงบ่อ แล้วเปิดให้บุคคลภายนอกชุมชนมาใช้บริการตกปลาเพื่อการท่องเที่ยว และปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ เลี้ยงไก่ที่สามารถบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายได้
 • มีการนำแนวคิดมาขยายลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่นการทำการเกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม)
 • สนับสนุนและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงานในหมู่บ้านให้สามารถไปสู่ความพออยู่พอกิน  พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน “เรารักสงขลา” ส่งเสริมให้ทุกคนดำรงชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง 
 • สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนและปัจจัยในการผลิตด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก จัดให้มีการจัดทำกลุ่มน้ำยางและกลุ่มปุ๋ย

   

ภาพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

ฐานที่ 4 ศูนย์บริหารจัดการที่มัสยิด

 • สอนเรื่องการเลี้ยงผึ้ง
 • การบริหารจัดการเรื่อง น้ำดื่มของชุมชน
 • การบริหารจัดการเครื่องครัวของชุมชน
 • การปรับภูมิทัศน์บริเวณมัสยิด

      

                                                       ภาพ ศูนย์บริหารจัดการที่มัสยิด

 

บ่าย :

กิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ฐาน และกิจกรรมรู้จักชุมชนตนเอง

 • แบ่งกลุ่มระดมความคิดตามแต่ละพื้นที่
 • กิจกรรมศึกษาทุนที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง
 • ความเป็นไปได้กับประเด็นงานพัฒนาที่มีอยู่ในชุมชน
 • สอนเรื่องการเขียน “ปฎิทินการดำเนินงาน”  TIME LINE

   

                            ภาพ กิจกรรมสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ฐาน และกิจกรรมรู้จักชุมชนตนเอง

 

ค่ำ : กิจกรรมสัมพันธ์ชาวค่ายกับคนในชุมชน ผ่านเกมส์ “กะหล่ำปลี”

รูปแบบการเล่นคือ ให้ทุกคนนั่งเป็นวงกลม 1 วง โดยทุกคนในวงจะต้องส่งกะหล่ำปลีต่อๆ กันไปเรื่อยๆ เมื่อเสียงเพลงหยุด กะหล่ำปลีอยู่ที่มือผู้ใด ผู้นั้นจะต้องฉีกกะหล่ำปลีออกมา 1 ใบ และจะต้องทำตามคำสั่งที่เขียนในใบนั้น เช่น ให้ตอบคำถาม ให้ทาแป้ง ให้เต้น เป็นต้น

เกมส์นี้ได้ประโยชน์ คือ สร้างมิตรภาพ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน

   

                               ภาพ กิจกรรมสัมพันธ์ชาวค่ายกับคนในชุมชน ผ่านเกมส์ “กะหล่ำปลี”

 

 


โพสเมื่อ : 2017-08-12 อ่าน : 200

โพสล่าสุด

 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
 • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
 • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
 • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
 • Tags