ANAK BHUMI - ลูกหลานของแผ่นดิน


           เป็นโครงการที่มุ่งเปิดพื้นที่กลางให้กับเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่มีสถานการณ์ความรุนแรงจนพื้นที่การมีส่วนร่วมของเยาวชนหดแคบ และบทบาทของเยาวชนต่อการสร้างสรรค์ตนเองและชุมชนมีน้อยลงมาก โครงการจึงมุ่งเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มเยาวชนในชุมชน เป็นกลุ่มที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานสร้างสรรค์ชุมชนของเขาเอง   ทั้งนี้ โครงการจะมีการค้นหาเยาวชนที่สามารถเป็นแกนนำได้ นำใสเข้ากระบวนการพัฒนาศักยภาพผ่านค่ายเยาวชน ANAK BHUMI แล้วให้เยาวชนจำนวน 150 คนที่ผ่านค่ายมาแล้ว จะกลับไปในชุมชน ไปรวมกลุ่มเพื่อนๆเพื่อตั้งเป็นกลุ่มเยาวชน

           ทั้งนี้ทางโครงการร่วมกับมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้(มยส.) จะร่วมกันสนับสนุนทุนการทำโครงการในชุมชนของกลุ่มเยาวชนเหล่านั้น กลุ่มละไม่เกิน 10,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ โดยจะมีระบบพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำ ร่วมการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการและการสร้างกลุ่มเยาวชนนั้นๆให้มีความเข้มแข็ง มีการจัดระบบการสื่อสารเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ social media เพื่อการสร้างการยอมรับ

           วัตถุประสงค์ระดับผลกระทบ (Impact)

1.เพื่อเปิดพื้นที่กลางสำหรับกลุ่มเยาวชนในการร่วมสร้างสันติสมานฉันท์ในพื้นที่ผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน

2.ชุมชนเกิดการตระหนักในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกิจกรรมที่เยาวชนเป็นผู้ริเริ่มและมีความยั่งยืน

            วัตถุประสงค์ระดับผลลัพธ์ (Outcome)

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน 150 คนให้มีทักษะวัฒนธรรม มีความตื่นตัว เกิดแรงบันดาลใจ และนำทักษะวัฒนธรรมที่ได้รับไปตั้งกลุ่มเยาวชนในชุมชนและมีการสร้างสรรค์กิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2.เยาวชนที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นได้

           กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนอายุ 15 – 24  ปี  150 คน ทั้งที่เป็นเยาวชนในระบบโรงเรียนและเยาวชนในชุมชน(นอกระบบโรงเรียน)

          กระบวนการทำงาน ANAK BHUMI

      1. ประชาสัมพันธ์ ค้นหาแกนนำเยาวชน และประสานเพื่อเตรียมค่าย 

 • เยาวชนในชุมชน
 • เยาวชนใน ร.ร. / ปอเนาะ
 • เครือข่ายคนทำงานด้านเยาวชน เพื่อเป็นพี่เลี้ยง

      2. จัดค่ายเยาวชน ANAK BHUMI รวม 3 ครั้ง

 • ระยะเวลาจัดค่าย คือ 3 วัน 2 คืน
 • มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน คละชาย / หญิง , พุทธ / อิสลาม
 • มีพี่เลี้ยงเข้าร่วมด้วย
 • เริ่มเปิดเพจ เฟสบุคส์

      3. พัฒนาโครงการ

 • เปิดรับโครงการ เป็นโครงการที่ร่วมกันร่างระหว่างกลุ่มเยาวชน โดยมีพี่เลี้ยงร่วมสนับสนุน และคอยให้การแนะนำ
 • เสนอแนะโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เวทีแลกเปลี่ยนโครงการเป็นการนำเสนอโครงการจากตัวแทนกลุ่มเยาวชน

      4. สนับสนุนทุนทำโครงการ

 • มอบทุนไม่เกิน 10,000 บาท ต่อกลุ่มกิจกรรม / ต่อโครงการ
 • มยส. สนับสนุน 30 ทุน

      5. เยี่ยมเยียนนเพื่อหนุนเสริมกลุ่มเยาวชน

 • ก่อนนำเสนอโครงการเพื่อให้กำลังใจก่อนการดำเนินงาน
 • ขณะดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อติดตามการทำงาน
 • ช่วงท้ายของโครงการเพื่อสรุปโครงการ

      6. สร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง

 • จัดเวทีสัมมนาเครือข่ายพี่เลี้ยง 1 วัน                
  • เพื่อถอดบทเรียนพี่เลี้ยง
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของพี่เลี้ยง

      7. สื่อสาธารณะ

 • วีดีโอ
 • สมุดเล่มเล็ก
 • โปสเตอร์

     8. เวทีนำเสนอบทเรียนจากกลุ่มเยาวชนที่รับทุน

 • ถอดบทเรียนกลุ่มเยาวชน 30 กลุ่ม
 • ถอดบทเรียนพี่เลี้ยง

โพสเมื่อ : 2017-07-21 อ่าน : 122

โพสล่าสุด

 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
 • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
 • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
 • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
 • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
 • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
 • Tags