การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดย ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่1ประจำปี 2560 ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จ.ปัตตานี ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการส่วนหนึ่งที่ทำงานทั้งทางวิชาการและในพื้นที่ชายแดนใต้ด้านการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่พร้อมเครือข่ายการทำงาน มาประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินกิจการมูลนิธิฯในปี 2559 ที่ผ่านมาและดำเนินการพัฒนาติดตามผลการดำเนินโครงการในปี 2560 พร้อมกันนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การทำงานของเครือข่ายในพื้นที่พร้อมทั้งให้กำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้มีขวัญและกำลังใจบนพื้นฐานของการช่วยเหลือเยียวยาไม่แบ่งขั่ว


โพสเมื่อ : 2017-02-25 อ่าน : 537

โพสล่าสุด

  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
  • มยส. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • คุณธมนันท์ พุ่มกัน ได้บริจาคจักอุตสาหกรรม พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ชุด ให้ มยส.
  • Tags