การบริจาคอุปกรณ์กีฬา บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ได้แจ้งผ่านอาจารย์เมตตา กูนิง คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ เพื่อบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการเสนอชื่อโรงเรียนที่จะขอรับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายร่วม 19 แห่งในพื้นที่ 3 จังหวัด

อุปกรณ์กีฬาที่ทางโรงเรียนขอสนับสนุน ได้แก่ ลูกฟุตบอล ชุดอุปกรณ์กีฬาวอลเลย์บอลและแชร์บอล ชุดของเล่นไม้เสริมจินตนาการสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวในวันที่ 25 ตุลาคม 2559  มูลนิธิฯได้จัดสรรให้กับโรงเรียนทั้ง 19 แห่งที่ขอสนับสนุน

ในระหว่างการเดินทางมอบอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่ถึง 100 คน จำนวน 4 แห่งในพื้นที่อ.ยะหา จ.ยะลา  3 แห่ง และ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีอีก 1 แห่ง จึงได้มอบอุปกรณ์ตามความเหมาะสม ทำให้สามารถจัดสรรอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเพิ่มได้อีก 3 แห่ง คือ โรงเรียนดารุลอันวาร์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โรงเรียนตชด.บ้านละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และโรงเรียนกาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา ซึ่งได้มอบไปแล้วจำนวน 17 แห่ง และจะดำเนินการมอบอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560

หลังจากได้มีการนำเสนอการมอบอุปกรณ์ผ่าน facebook ของมูลนิธิฯ มีนักเรียนและอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียนปอเนาะอีกหลายแห่งที่มีความสนใจจะขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการรวบรวมรายชื่อโรงเรียนและเก็บไว้ในฐานข้อมูลโรงเรียนที่จะขอรับอุปกรณ์กีฬา

ประมวลภาพกิจกรรม

        


โพสเมื่อ : 2017-02-09 อ่าน : 979

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags