ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดฝึกอบรมนานาชาติระยะสั้นว่าด้วยการยุติความขัดแย้ง (International Training on Conflict Resolution) รุ่นที่ 21ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึง 25 มีนาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาทฤษฎีในสาขาวิชาสันติภาพและการยุติความขัดแย้ง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในระหว่างหลักสูตรการอบรมนี้ ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพฯ จึงจัดให้มีโครงการศึกษาดูงานเรื่อง “ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย” ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและสร้างโอกาสในการนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้

ทั้งนี้ ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญของบทบาทและภารกิจของหน่วยงานมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.)ที่มีต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ จึงใได้นำคณะผู้เข้าอบรมนานาชาติ เข้ารับฟังบรรยายจาก ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธาน มยส. และ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขาธิการ มยส ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากนานาชาติในการทางานในพื้นที่ความรุนแรง

 


โพสเมื่อ : 2016-06-26 อ่าน : 776

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags