เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี 2559

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ รับภารกิจการบรรเทาความทุกข์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จัหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกระบวนการเยียวยา และการสร้างความสมานฉันท์....

Download

   

30 ปีที่สอง : ชีวิตวิชาการ
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ

Download

บันทึกส่วนตัว การเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก
 ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

Download

รายงานประจำปี 2558

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ รับภารกิจการบรรเทาความทุกข์จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จัหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกระบวนการเยียวยา และการสร้างความสมานฉันท์ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน สานต่อจากการทำงานของกองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ

Download

มรดกศาสตราจารย์นายแพทย์ธาดา ยิบอินซอย

Download

แผ่นพับแนะนำมูลนิธิ  

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม วิถชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนที่แตกต่างกับพื้นที่อื่น ๆ การขาดซึ่งความเข้าใจในความแตกต่างนี้ ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งจนนำมาสู่ความรุนแรงในพื้นที่ ....

Download

หนังสือแนะนำมูลนิธิ

Download

 

รายงานประจำปี 2555

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ยังคง เรื้อรังต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 หรือก้าวข้ามเข้าสู่ปีที่ 9 ของความรุนแรง มีเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 12,000 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิตกว่า 5,200 ราย และมีผู้ได้ รับบาดเจ็บอีกประมาณ 10,000 ราย มูลนิธิเพื่อการเยียวยา และสร้างความสมานฉันทร์ชายแดนใต้ (มยส.) ตั้งขึ้นเพื่อ เป็นกลไกสำ คัญในระดับประชาชน สร้างสันติสุขและ สมานฉันท์ในระยะยาวบนพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต....

Download

ศวชต. เยียวยากลับสู่สังคม

“…วันที่แฟนโดนยิงตาย...ก๊ะไม่มีวันลืมชั่วชีวิต...หลังจากวันนั้นก็อยู่แต่ในบ้าน ไม่กล้าออกไปไหน กลัว ไม่รู้เค้าจะมายิงเราเมื่อไหร่...กลัวคนอื่นจะว่า จะข่มเหงแม่หม้ายอย่างเรา ไม่รู้จะทำ ยังไง มองไม่เห็นทางข้างหน้าเลย...”

Download

 

กลั่นหัวใจดับไฟใต้

การเยียวยาความทุกข์ยากของผู้ประสบเหตุความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งของหลายภาคส่วน ในพื้นที่ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหลักในด้านการดูแล เรื่องสุขภาพจิต ผู้สูญเสียหรือผู้บาดเจ็บมีความเครียดหรือมีความทุกข์ ให้น้อยที่สุด สามารถปรับตัว ปรับจิตใจ ให้มีความเข้มแข็งที่จะสู้ชีวิต ต่อไปได้เร็วที่สุด..

Download

เยียวยาด้วยอาชีพ

มนุษย์แทบทุกคนยังชีพด้วยการทำ งาน ตั้งแต่เศรษฐีร้อยล้านกับธุรกิจยักษ์ใหญ่ จนถึงตา สีตาสากับการทำ เรือกสวนไร่นา ต่างก็ต้องมีงานการและอาชีพทำ เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงชีพ....

Download

 


โพสเมื่อ : 2016-06-10 อ่าน : 1532

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
  • Tags