ที่ปรึกษา

 • คุณอานันท์ ปันยารชุน
 • ศ. นพ.ประเวศ วะสี
 • ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช
 • ศ. ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
 • รศ.โคทม อารียา
 • ศ. ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
 • นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
 • พระไพศาล วิสาโล
 • คุณอังคณา นีละไพจิตร

คณะกรรมการ

 • ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธาน
 • ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองประธาน
 • รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล รองประธาน
 • นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขานุการ
 • ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย เหรัญญิก
 • คุณหะยีอับดุลรอซัค อาลี กรรมการ
 • คุณโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการ
 • นพ.อนันต์ สุไลมาน กรรมการ
 • คุณมัรยัม สาเม๊าะ กรรมการ
 • พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา กรรมการ
 • ผศ.ดร.เมตตา กูนิง กรรมการ

โพสเมื่อ : 2016-06-10 อ่าน : 915

โพสล่าสุด

Tags