โครงสร้างการบริหาร

โพสเมื่อ : 2019-06-02 16:04:56|โดย : Tagoon Prappre|อ่านแล้ว : 242 ครั้ง

รายชื่อที่ปรึกษา 

1. นายอานันท์           ปันยารชุน  ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
2. ศ.นพ.ประเวศ        วะสี  ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
3. นางมรกต              ยิบอินซอย  ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
4. นายพงษ์ศักดิ์        ยิ่งชนม์เจริญ  ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
5. รศ.ดร.โคทม         อารียา   ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
6. ศ.ดร.ชัยวัฒน์        สถาอานันท์  ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
7. นางอังคณา        นีละไพจิตร  ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
8. นายเนตร        จันทรัศมี  ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
9. นพ.อนันต์        สุไลมาน   ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษา
10. นายวรุต        ชคทิศ  ดำรงตำแหน่ง    ที่ปรึกษาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ 

1. ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์     จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ดำรงตำแหน่ง    ประธานฯ
2. ผศ.ปิยะ        กิจถาวร ดำรงตำแหน่ง    รองประธานฯ
3. นพ.สุภัทร        ฮาสุวรรณกิจ ดำรงตำแหน่ง    รองประธานฯ
4. รศ.พญ.พรรณทิพย์    ฉายากุล  ดำรงตำแหน่ง    กรรมการ
5. ดร.รอฮานิ        เจะอาแซ ดำรงตำแหน่ง    กรรมการ
6. นางมัรยัม        สาเมาะ  ดำรงตำแหน่ง    กรรมการ
7. ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี    ตาเละ ดำรงตำแหน่ง    กรรมการ
8. ดร.นพ.วรสิทธิ์        ศรศรีวิชัย ดำรงตำแหน่ง    กรรมการ
9. ผศ.ดร.ฤสา        แม็คแนล ดำรงตำแหน่ง    กรรมการ
10. นางสาวลม้าย    มานะการ ดำรงตำแหน่ง    กรรมการ
11. อ.ดร.วิทย์        วิชัยดิษฐ ดำรงตำแหน่ง    เหรัญญิก
12. อ.ดร.อลิสา        หะสาเมาะ ดำรงตำแหน่ง    เลขาธิการ