โครงสร้างการบริหาร

โพสเมื่อ : 2019-06-02 16:04:56|โดย : Tagoon Prappre|อ่านแล้ว : 72 ครั้ง

ที่ปรึกษา

 • คุณอานันท์ ปันยารชุน
 • ศ.นพ.ประเวศ วะสี
 • ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
 • ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
 • รศ.โคทม อารียา
 • ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
 • นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมี
 • พระไพศาล วิสาโล
 • คุณอังคณา นีละไพจิตร

คณะกรรมการ

 • ศ.นพ.วีระศักดิ์ จลสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธาน
 • ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองประธาน
 • รศ.พญ.พรรณทิพย์ ฉายากุล รองประธาน
 • นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เลขานุการ
 • ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีิชัย เหรัญญิก
 • คุณหะยีอับดุลรอซัค อาลี กรรมการ
 • คุณโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการ
 • นพ.อนันต์ สุไลมาน กรรมการ
 • คุณมัธยม สาเม๊าะ กรรมการ
 • พญ.เเพชรดาว โต๊ะมีนา กรรมการ