โครงสร้างการบริหาร

โพสเมื่อ : 2019-06-02 16:04:56|โดย : Tagoon Prappre|อ่านแล้ว : 1087 ครั้ง

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ


ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์     จงสู่วิวัฒน์วงศ์
ดำรงตำแหน่ง    ประธานฯ

ผศ.ปิยะ กิจถาวร
ดำรงตำแหน่ง รองประธาน ฯ


นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
ดำรงตำแหน่งรองประธาน ฯ
 


รศ.พญ.พรรณทิพย์    ฉายากุล 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 


ดร.รอฮานิ เจะอาแซ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 


นางมัรยัม สาเมาะ 
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 


ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 


ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 


ผศ.ดร.ฤสา แม็คแนล
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 


นางสาวลม้าย มานะการ
ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

 


อ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ
ดำรงตำแหน่ง เหรัญญิก

 


อ.ดร.อลิสา หะสาเมาะ
ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ
     

รายชื่อที่ปรึกษา
 


นายอานันท์ ปันยารชุน

 


ศ.นพ.ประเวศ วะสี

 


คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

 


รศ.ดร.โคทม อารียา

 


ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

 


คุณอังคณา นีละไพจิตร

 


คุณเนตร จันทรัศมี

 


นพ.อนันต์ สุไลมาน

 


คุณวรุต ชคทิศ
     

จนท.มูลนิธิ


คุณศศมน ศรีวิรัตน์