ติดต่อทุนมูลนิธิฯ

มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้
The Deep South Relief and Reconciliation Foundation (DSRR)

ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 ประเทศไทย (+66)

08 3397 2200 0 7445 5150
dsrrfoundation@gmail.com