กิจกรรม

กิจกรรม
1 ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
2 มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
3 โครงการของเยาวชนค่าย ANAK BHUMI ครั้งที่ 1 ณ ปอเนาะซีโปร์ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
4 โครงการของเยาวชนค่าย ANAK BHUMI ครั้งที่ 2 ณ บ้านเขานา อ.นาทวี จ.สงขลา
5 กิจกรรมค่าย ANAK BHUMI ครั้งที่ 2 ณ บ้านเขานา ม.8 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
6 กิจกรรมค่าย ANAK BHUMI ครั้งที่ 1 ณ ปอเนาะซีโปร์ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560
7 ค่ายเยาวชน ANAK BHUMI คืออะไร
8 ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560
9 การประชุมสามัญประจำปี 2560 (นัดพิเศษ) และการะประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ นัดที่ 4/2560
10 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ นัดที่1ประจำปี 2560
11 ศ.นพ.ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
12 ศ.นพ.ดร. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2559
13 เยี่ยมเยียนและมอบอุปกรณ์สำหรับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
14 ทีม มยส.เยี่ยมบ้านของเด็กกำพร้า
15 มยส.และอาจารย์สี่สถาบัน เยี่ยม รพ.สต.ดุซงญอ
16 สถานีสีสัน สถานีรถไฟตันหยงมัส
17 ม.มหิดล ม.อ. ม.ฟาฏอนี และสถาบันสันติศึกษา ลงพื้นที่สายบุรี รือเสาะ และจะแนะ
18 มัสยิดบือแรง มัสยิดที่น่าจะสะอาดที่สุดในชายแดนใต้
19 ทีมงาน มยส.เยี่ยมลงพื้นที่อำเภอจะแนะ
20 ทีม มยส.พบนายก อบต.มะนังดาลำ
21 มยส. ร่วมกับ ศวชต.ปัตตานีและศวชต.ยะลา ร่วมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปาก
22 สิ่งดีๆที่สงขลา ผ้าสร้างสุขเพื่อแบ่งปันกันในสังคม
23 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 42ปี และร่วมบริจาคเงินให้กับ มยส.

โพสล่าสุด

  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข (2)
  • มยส. อีกหนึ่งความตั้งใจ..ที่อยากให้สังคมสงบสุข
  • ทีมงาน มยส. สอนน้องๆ บัณฑิตอาสาใช้แอพลิเคชั่น DSRR CONNECT
  • มยส. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ภาคประชาสังคมกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน" จัดโย ศอ.บต.
  • สถาบันสันติศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 2 : กิจกรรมสาธิตการใช้บริการห้องสมุด โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • กิจกรรมดีๆ ตอนที่ 1 : กิจกรรมนิทานสัญจร โดยโครงการส่งเสริมรักการอ่าน
  • ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำปี 2560